Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Адиле Ибрагимова

Программанынъ мусафири Исмаил Гаспринский адына Медиамеркезнинъ муаррирлик ве нешрият иши боюнджа мудир муавини Адиле Ибрагимова эди.

Читать дальше »

Диляра Тюкянджы

«Тилим — байлыгъым» программасында йырджы , кеманеджи, бестекяр, музыка оджасы ве блогер Диляра Тюкянджы булунды! Программа девамында биз

Читать дальше »

Осман Ислямов

Тилимизни чешит медиамейданчыкъларда яйынлагъан ресимджи ве блогер Осман Ислямов бизим программамызнынъ мусафири олды.Субет девамында биз «рессам»

Читать дальше »

Сафие Аджиумерова

«Миллет» телеканалында «Мераба, саба!» деген яйыннынъ ве башкъа яйынларнынъ алып барыджысы Сафие Аджиумерова бизим студиямызны яраштырды. Биз

Читать дальше »

Сейяре Меджитова

Языджы, несирджи, терджиман Сейяре Меджитова бизим невбеттеки программамызнынъ мусафири олып, рахметли анасы Джеваире Меджитованынъ 110 йыллыгъына

Читать дальше »

Сейран Сулейман

 «Ватан седасы»нынъ 6 йыллыгъына багъышлангъан марафонымызны урьметли мусафирлеримиз яраштырды. Оларнынъ арасында «Янъы дюнья» газетасынынъ баш муаррири

Читать дальше »

Руслан Якубов

 «Ватан седасы» радиосыны догъгъан кунюнен хайырламакъ ичюн студиямызгъа чешит сааларда хызмет эткен инсанлар давет этильди. Олар

Читать дальше »
Больше нет публикаций

ХайырLine

Эм ичтимаий агъларда, эм де телефон вастасы иле сизинъ хайырлавларынъызны къабул этип, къуванчынъызны бутюн Къырымгъа бильдире биледжексинъиз! Демек, догъгъан куньлерни, юбилейлерни, дигер шенъ куньлеринъизни “Ватан седасы” радиосы иле кечиринъиз!

Ислям нуру

Къырымтатар халкъымызнынъ мукъаддес бир икмет, ахлякъ ве бильги чокърагъы бар. О бизге такъва, мераметлик, федакярлыкъны огрете. Онынъ ады Ислям дини. Эр джумаакъшамы саат он бирде Къырым мусульманлары Диний Идареси иле бирликте япылгъан бу азиз ве акъ динимизге багъышлангъан “Ислям нуру” программасыны джанлы эфирде динълемеге теклиф этемиз!

Хаберлер

Хаберлер яйыны - Къырымнынъ энъ актуаль адисе-вакъиаларны ачыкълай. Икътисадиет, медениет, тасиль, спорт сааларны къаплап алгъан информацион яйын. Эр кунь Акъмесджитте ве Къырымда олып кечкен малюматны ачыкълай ве динълейиджиге такъдим эте. Кунь девамында къырымтатар тилинде чыкъкъан энъ тазе хаберлер иле таныш олмагъа теклиф этемиз.

МУЗЫКАЛЫ КУРЕШ

Къырымтатар эстрадасы фаркълы жанрларда ве мевзуларда олгъан йырларынен байдыр! Эр бир келишкен мевзуны сайляп, «Музыкалы куреш» программасы къырымтатар музыкасынынъ дюльберлигини косьтере. Музыка хазинемизден дюльбер йырларны динълеп, эм музыкалы янъылыкълардан хабердар оламыз ве энди мешур йырларны унутмаймыз. Келинъиз, ичтимаий агъда ерлештирген соравымызда иштирак этип, энъ бегенген тюркю ичюн озь рейлерини берейик. «Музыкалы куреш» программасынынъ девамында нетиджелер джума куньлери екюнлене. Сизинъ рейлеринъизге коре биринджиликни къазангъан йыр ве йырнынъ иджраджысы эфиримизде янгъырар.

МУЗЫКА ЭЗГИЛЕРИ

МУЗЫКА ЭЗГИЛЕРИ

Музыка-юрегимизге хошнутлыкъ багъышлай. Дюльбер нагъмели, кучьлю, юрекнинъ индже теллерининъ кошелерине кире, эеджанландыра, истер-истемез тюшюнджеге далдыра. Музыка алемининъ сонъки янъылыкълары, тап-тазе премьералары, ве эстрадамызнынъ истидатлы, генч иджраджылары сизни чешит жанрларда музыка иле таныштыраджакълар. Эминим, буюк зевкъ иле, оларны динъледжексинъиз. Эр салы куню Ватан седасында саат 16-да «Музыка эзгилери » яйыныны къачырманъыз!

БИЗИМ ТАРАФ

«Бизим тараф» - саба яйыны! Сизлер иле эрте тургъан, сабаны яхшы кечирмеге ярдым эткен, чокъ кульген ве йырлагъан «Бизим тараф»  яйынынынъ алып барыджылары эр иш куню саат 8-ден 10-гъа къадар сизлер иле оладжакъ! Бу яйын тебессюмлернен берабер махсус эдиелерни багъышлар, амма энъ эмиетлиси - о сизлер иле субетлеше, дертлеше, куле!

ЧАЛГЪЫДЖЫ LIVE

Къырымтатар миллий музыкасынынъ инджеликлерини огренген, халкъ йырларыны буюк усталыкънен иджра эткен ихтисаслы чалгъыджылар мефтюн этиджи тюркю ве миллий эсерлеримизни иджра этип, миллетимизнинъ рухуны котерелер. «Чалгъыджы Live» программасыны эр джумаакъшамы, саат 16-де къачырманъыз.