Category: Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Эдем Ибрагимов 

Эдем Ибрагимов – «Мейдан» чалгъы такъымнынъ чалгъыджысы. О, эм чала, эм йырлай. Бу киби инсангъа оркестр адамы дейлер.Демек, Эдем бей студиямызны яраштырып, озь макъсатларны тариф этти.

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Лиля Веджатова

 Сегодня утром в рамках марафона «Биз еди яшындамыз», посвящённого 7-летию со дня выхода в эфир радио «Ватан седасы», а ещё с 14:00 до 15:00 —

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Айше Меметова

Февраль 1 – улу учуджы, Советлер Бирлигининъ эки дефа къараманы, озь халкъынынъ садыкъ огълу Амет-Хан Султаннынъ хатыра кунюдир. Онынъ аяты ве къараманлыгъы акъкъында Къырымтатар медений-тарихий

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Фатиме Абдураманова

Ватан Седасында «ДИНЪЛЕ, КЪЫРЫМ» ПРОГРАММАСЫ: Бу сефер «Хайтарма» йыр ве оюн ансамблининъ артисты Фатиме Абдураманова программамызны яраштырды. О фаркълы тарафлама инкишафлы инсан. Ансамбльде иштирак эте, университете окъуй,

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Александр Сергеевич Баталин

 Студию «Ватан седасы» посетил Александр Сергеевич Баталин — генеральный директор завода «Фиолент». Тема нашей беседы: Промышленность Крыма. Александр Сергеевич рассказал, насколько сильно изменилась промышленная отрасль

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Левин Борис Романович

 В очередном выпуске программы «Беседа с гостем» у нас в гостях заведующий Кольчугинской участковой больницы Симферопольского района Левин Борис Романович, который расскажет нам о состоянии

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Севиль ханым Караева

«Ханымлар алеми» лейхасы муим ве меракълы мусафирлернен таныш этмеге девам эте. Бу сефер мусафиримиз «Лаборатория безопасности» адлы балалар ёл-накълиесинде яраланув профилактикасы боюнджа ресурс меркезининъ усулджысы

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Эльвиде Бекирова

«Ханымлар алеми» лейхасында мусафир вакъты. Бу сефер мусафиримизни эр биринъиз таныйдырсыз, чюнки онынъ тиль зенгинлигини ве кучьлю сесини кунь девамында далгъаларымыздан эшите билесинъиз. Бу истидатлы

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Нурие ханым Асанова

 «Ханымлар алеми» лейхасында мусафир вакъты. Янъы икяемиз истидатлы, ватанпервер ве аджайип инсаннен багълы. Бу ханым зенааты боюнджа тильшинас олмаса да, ана тилимизге олгъан севгисини озь

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Владимир Поляков

 27 января отмечается 80-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда.  О тех событиях, о героизме и мужестве ленинградцев поговорили с доктором исторических наук, профессором КИПУ имени


ХайырLine

Эм ичтимаий агъларда, эм де телефон вастасы иле сизинъ хайырлавларынъызны къабул этип, къуванчынъызны бутюн Къырымгъа бильдире биледжексинъиз! Демек, догъгъан куньлерни, юбилейлерни, дигер шенъ куньлеринъизни “Ватан седасы” радиосы иле кечиринъиз!

Ислям нуру

Къырымтатар халкъымызнынъ мукъаддес бир икмет, ахлякъ ве бильги чокърагъы бар. О бизге такъва, мераметлик, федакярлыкъны огрете. Онынъ ады Ислям дини. Эр джумаакъшамы саат он бирде Къырым мусульманлары Диний Идареси иле бирликте япылгъан бу азиз ве акъ динимизге багъышлангъан “Ислям нуру” программасыны джанлы эфирде динълемеге теклиф этемиз!

Хаберлер

Хаберлер яйыны - Къырымнынъ энъ актуаль адисе-вакъиаларны ачыкълай. Икътисадиет, медениет, тасиль, спорт сааларны къаплап алгъан информацион яйын. Эр кунь Акъмесджитте ве Къырымда олып кечкен малюматны ачыкълай ве динълейиджиге такъдим эте. Кунь девамында къырымтатар тилинде чыкъкъан энъ тазе хаберлер иле таныш олмагъа теклиф этемиз.

МУЗЫКАЛЫ КУРЕШ

Къырымтатар эстрадасы фаркълы жанрларда ве мевзуларда олгъан йырларынен байдыр! Эр бир келишкен мевзуны сайляп, «Музыкалы куреш» программасы къырымтатар музыкасынынъ дюльберлигини косьтере. Музыка хазинемизден дюльбер йырларны динълеп, эм музыкалы янъылыкълардан хабердар оламыз ве энди мешур йырларны унутмаймыз. Келинъиз, ичтимаий агъда ерлештирген соравымызда иштирак этип, энъ бегенген тюркю ичюн озь рейлерини берейик. «Музыкалы куреш» программасынынъ девамында нетиджелер джума куньлери екюнлене. Сизинъ рейлеринъизге коре биринджиликни къазангъан йыр ве йырнынъ иджраджысы эфиримизде янгъырар.

МУЗЫКА ЭЗГИЛЕРИ

МУЗЫКА ЭЗГИЛЕРИ

Музыка-юрегимизге хошнутлыкъ багъышлай. Дюльбер нагъмели, кучьлю, юрекнинъ индже теллерининъ кошелерине кире, эеджанландыра, истер-истемез тюшюнджеге далдыра. Музыка алемининъ сонъки янъылыкълары, тап-тазе премьералары, ве эстрадамызнынъ истидатлы, генч иджраджылары сизни чешит жанрларда музыка иле таныштыраджакълар. Эминим, буюк зевкъ иле, оларны динъледжексинъиз. Эр салы куню Ватан седасында саат 16-да «Музыка эзгилери » яйыныны къачырманъыз!

БИЗИМ ТАРАФ

«Бизим тараф» - саба яйыны! Сизлер иле эрте тургъан, сабаны яхшы кечирмеге ярдым эткен, чокъ кульген ве йырлагъан «Бизим тараф»  яйынынынъ алып барыджылары эр иш куню саат 8-ден 10-гъа къадар сизлер иле оладжакъ! Бу яйын тебессюмлернен берабер махсус эдиелерни багъышлар, амма энъ эмиетлиси - о сизлер иле субетлеше, дертлеше, куле!

ЧАЛГЪЫДЖЫ

Къырымтатар миллий музыкасынынъ инджеликлерини огренген, халкъ йырларыны буюк усталыкънен иджра эткен ихтисаслы чалгъыджылар мефтюн этиджи тюркю ве миллий эсерлеримизни иджра этип, миллетимизнинъ рухуны котерелер. «Чалгъыджы» программасыны эр джумаакъшамы, саат 16-де къачырманъыз.