Category: Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Эльвира Гафарова

Диета, сагълыкълы бесленме, ешилликлернинъ, мейва ве себзелернинъ файдасы акъкъында субетлештик. Бугуньки мусафиримиз нутрициолог-диетолог, психолог, озь-озюни баалав ве шахсий инкишаф меселелери боюнджа меслеатчы Эльвира Гафарова эди.

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Меметова Эдие Шевкетовна

«Хош лаф» лейхасы черчивесинде Къырым Федераль университетине бакъкъан Филология институтынынъ, къырымтатар филология кафедрасынынъ мудири, филология илимлер намзети, доцент Меметова Эдие Шевкетовна иле бу йыл кириш

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Эльвина Баталова

«Ватан седасы» радиосында «Баш мевзу» программасынынъ чыкъышы. «Йырланъыз, балалар» ярышынынъ нетиджелери бираздан екюнленеджек. Энди экинджи кере балалар иштирак эткен гала-концерти олып кечеджек. Бу ярышнынъ гъаеси

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Эбазер Чачи

«Баш мевзу» программасынынъ мусафири, Къырымтатар медений-тарихий мирас музейининъ ильмий-экспозиция ишлери болюгининъ мудири Эбазер Чачи, сюргюнлик къурбанларына багъышлангъан тедбирлер акъкъында тариф этти. Гость программы «Баш мевзу»

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Фатиме Ягьяева

 1921 сенеси майыс 15 куню белли къырымтатар шаири, языджы, терджиман, дженк иштиракчиси, къырымтатар миллий арекетининъ иштиракчиси Сеитумер Эмин, Албат коюнде дюньягъа кельди. Бу мунасебет иле

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Адиле Исмаилова

Ватан седасы меракълы мусафирлерни давет этмеге девам эте. Бу сефер «Хош лаф» программасы чокъбалалалы ана, чеберэлли фудблогерни Адиле Исмаилованы къаршылады. Адиле ханым насыл этип бу

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Азизе Хамата

Ана олмакъ бу муим ве айны заманда месулиетли бир вазифе. Эльбетте ана олмакъ къолай дегиль, аналар чалыша, болдура, амма озь севгисини ве шефкъатлыгъыны балларына багъышламагъа

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Эвелина Иззетова

Майыс 12 куню Халкъара эмширелер куню къайд этильген эди. Ве тамам бу мунасебет иле «Ватан седасы» радиосыны Н.А. Семашко адына Джумхурий клиник хастаханеси диагностик меркезининъ

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Рефат Сеит-Аблаев

 «Баш мевзу» программасынынъ мусафири Къырымтатар миллий академик музыкалы драма театирининъ актеры Рефат Сеит-Аблаев театр дюньясы, янъы саналаштырмалар акъкъында тариф этти.Бундан да гъайры улу къараманымыз Алиме

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Алие Муеддинова

 «Хош лаф» лейхасына кондитерлер кунюне багъышлангъан субетимизге, инанылмаз десерт ве тортларны яраткъан кондитер Алие Муеддинованы чагъырдыкъ. Субетимиз черчивесинде Алие ханым тортларнынъ чешитлери, оларнынъ ичиндеки олгъан


ХайырLine

Эм ичтимаий агъларда, эм де телефон вастасы иле сизинъ хайырлавларынъызны къабул этип, къуванчынъызны бутюн Къырымгъа бильдире биледжексинъиз! Демек, догъгъан куньлерни, юбилейлерни, дигер шенъ куньлеринъизни “Ватан седасы” радиосы иле кечиринъиз!

Ислям нуру

Къырымтатар халкъымызнынъ мукъаддес бир икмет, ахлякъ ве бильги чокърагъы бар. О бизге такъва, мераметлик, федакярлыкъны огрете. Онынъ ады Ислям дини. Эр джумаакъшамы саат он бирде Къырым мусульманлары Диний Идареси иле бирликте япылгъан бу азиз ве акъ динимизге багъышлангъан “Ислям нуру” программасыны джанлы эфирде динълемеге теклиф этемиз!

Хаберлер

Хаберлер яйыны - Къырымнынъ энъ актуаль адисе-вакъиаларны ачыкълай. Икътисадиет, медениет, тасиль, спорт сааларны къаплап алгъан информацион яйын. Эр кунь Акъмесджитте ве Къырымда олып кечкен малюматны ачыкълай ве динълейиджиге такъдим эте. Кунь девамында къырымтатар тилинде чыкъкъан энъ тазе хаберлер иле таныш олмагъа теклиф этемиз.

МУЗЫКАЛЫ КУРЕШ

Къырымтатар эстрадасы фаркълы жанрларда ве мевзуларда олгъан йырларынен байдыр! Эр бир келишкен мевзуны сайляп, «Музыкалы куреш» программасы къырымтатар музыкасынынъ дюльберлигини косьтере. Музыка хазинемизден дюльбер йырларны динълеп, эм музыкалы янъылыкълардан хабердар оламыз ве энди мешур йырларны унутмаймыз. Келинъиз, ичтимаий агъда ерлештирген соравымызда иштирак этип, энъ бегенген тюркю ичюн озь рейлерини берейик. «Музыкалы куреш» программасынынъ девамында нетиджелер джума куньлери екюнлене. Сизинъ рейлеринъизге коре биринджиликни къазангъан йыр ве йырнынъ иджраджысы эфиримизде янгъырар.

МУЗЫКА ЭЗГИЛЕРИ

МУЗЫКА ЭЗГИЛЕРИ

Музыка-юрегимизге хошнутлыкъ багъышлай. Дюльбер нагъмели, кучьлю, юрекнинъ индже теллерининъ кошелерине кире, эеджанландыра, истер-истемез тюшюнджеге далдыра. Музыка алемининъ сонъки янъылыкълары, тап-тазе премьералары, ве эстрадамызнынъ истидатлы, генч иджраджылары сизни чешит жанрларда музыка иле таныштыраджакълар. Эминим, буюк зевкъ иле, оларны динъледжексинъиз. Эр салы куню Ватан седасында саат 16-да «Музыка эзгилери » яйыныны къачырманъыз!

БИЗИМ ТАРАФ

«Бизим тараф» - саба яйыны! Сизлер иле эрте тургъан, сабаны яхшы кечирмеге ярдым эткен, чокъ кульген ве йырлагъан «Бизим тараф»  яйынынынъ алып барыджылары эр иш куню саат 8-ден 10-гъа къадар сизлер иле оладжакъ! Бу яйын тебессюмлернен берабер махсус эдиелерни багъышлар, амма энъ эмиетлиси - о сизлер иле субетлеше, дертлеше, куле!

ЧАЛГЪЫДЖЫ

Къырымтатар миллий музыкасынынъ инджеликлерини огренген, халкъ йырларыны буюк усталыкънен иджра эткен ихтисаслы чалгъыджылар мефтюн этиджи тюркю ве миллий эсерлеримизни иджра этип, миллетимизнинъ рухуны котерелер. «Чалгъыджы» программасыны эр джумаакъшамы, саат 16-де къачырманъыз.