Къырымнынъ гурь сеси!

TOP 5

Мамет Хархара
Эдие
Дилявер Османов
Хаялымнынъ йыры
Алие Бекирова
Шенъ дюнья
Бекир Дедловский
Ай бар кетир
Асан Хайретдинов
Сенинъ козьлеринъ

Музыкалы куреш

Музыкалы куреш

Къырымтатар эстрадасы фаркълы жанрларда ве мевзуларда олгъан йырларынен байдыр! Эр бир келишкен мевзуны сайляп, «Музыкалы куреш» программасы къырымтатар музыкасынынъ дюльберлигини косьтере. Музыка хазинемизден дюльбер йырларны динълеп, эм музыкалы янъылыкълардан хабердар оламыз ве энди мешур йырларны унутмаймыз. Келинъиз, ичтимаий агъда ерлештирген соравымызда иштирак этип, энъ бегенген тюркю ичюн озь рейлерини берейик. "Музыкалы куреш" программасынынъ девамында нетиджелер джума куньлери екюнлене. Сизинъ рейлеринъизге коре биринджиликни къазангъан йыр ве йырнынъ иджраджысы эфиримизде янгъырар.

Подкасты