Author: redactor

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Фатиме Ягьяева

 1921 сенеси майыс 15 куню белли къырымтатар шаири, языджы, терджиман, дженк иштиракчиси, къырымтатар миллий арекетининъ иштиракчиси Сеитумер Эмин, Албат коюнде дюньягъа кельди. Бу мунасебет иле

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Адиле Исмаилова

Ватан седасы меракълы мусафирлерни давет этмеге девам эте. Бу сефер «Хош лаф» программасы чокъбалалалы ана, чеберэлли фудблогерни Адиле Исмаилованы къаршылады. Адиле ханым насыл этип бу

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Азизе Хамата

Ана олмакъ бу муим ве айны заманда месулиетли бир вазифе. Эльбетте ана олмакъ къолай дегиль, аналар чалыша, болдура, амма озь севгисини ве шефкъатлыгъыны балларына багъышламагъа

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Эвелина Иззетова

Майыс 12 куню Халкъара эмширелер куню къайд этильген эди. Ве тамам бу мунасебет иле «Ватан седасы» радиосыны Н.А. Семашко адына Джумхурий клиник хастаханеси диагностик меркезининъ

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Рефат Сеит-Аблаев

 «Баш мевзу» программасынынъ мусафири Къырымтатар миллий академик музыкалы драма театирининъ актеры Рефат Сеит-Аблаев театр дюньясы, янъы саналаштырмалар акъкъында тариф этти.Бундан да гъайры улу къараманымыз Алиме

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Алие Муеддинова

 «Хош лаф» лейхасына кондитерлер кунюне багъышлангъан субетимизге, инанылмаз десерт ве тортларны яраткъан кондитер Алие Муеддинованы чагъырдыкъ. Субетимиз черчивесинде Алие ханым тортларнынъ чешитлери, оларнынъ ичиндеки олгъан

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Османов Длявер Казимович

 В программе «Баш мевзу» начальник управления по вопросам межнациональных отношений и социально-культурной адаптации мигрантов Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым — Османов Длявер

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Шефика Абдураманова

Белли несирджи, драматург, сиясий ве джемаат эрбабы, оджа, истидатлы журналист, бир сыра тенкъидий макъалелернинъ ве эдебий эсерлерининъ муэллифи ве Къырым Миллий Къурултайынынъ Реиси – Асан

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Исмаил Керимов

Бу йылнынъ июнь айында белли алим, филология саасында буюк иссе къошкъан Мемет Умеровнынъ 120-йыллыгъы къайд этиледжек. Шу мунасебет иле Ватан седасынынъ «Хош лаф» программасына Мемет

Гости «ВАТАН СЕДАСЫ»

Айше Рамазанова

«Ватан седасы» радиосында мусафир вакъыты! «Динъле, Къырым» программасында артистлер, йырджылар ве чалгъыджылар озь иджадий ёлу акъкъында анълата. Бу сефер студиямызны яш йырджы Айше Рамазанова зиярет


ХайырLine

Эм ичтимаий агъларда, эм де телефон вастасы иле сизинъ хайырлавларынъызны къабул этип, къуванчынъызны бутюн Къырымгъа бильдире биледжексинъиз! Демек, догъгъан куньлерни, юбилейлерни, дигер шенъ куньлеринъизни “Ватан седасы” радиосы иле кечиринъиз!

Ислям нуру

Къырымтатар халкъымызнынъ мукъаддес бир икмет, ахлякъ ве бильги чокърагъы бар. О бизге такъва, мераметлик, федакярлыкъны огрете. Онынъ ады Ислям дини. Эр джумаакъшамы саат он бирде Къырым мусульманлары Диний Идареси иле бирликте япылгъан бу азиз ве акъ динимизге багъышлангъан “Ислям нуру” программасыны джанлы эфирде динълемеге теклиф этемиз!

Хаберлер

Хаберлер яйыны - Къырымнынъ энъ актуаль адисе-вакъиаларны ачыкълай. Икътисадиет, медениет, тасиль, спорт сааларны къаплап алгъан информацион яйын. Эр кунь Акъмесджитте ве Къырымда олып кечкен малюматны ачыкълай ве динълейиджиге такъдим эте. Кунь девамында къырымтатар тилинде чыкъкъан энъ тазе хаберлер иле таныш олмагъа теклиф этемиз.

МУЗЫКАЛЫ КУРЕШ

Къырымтатар эстрадасы фаркълы жанрларда ве мевзуларда олгъан йырларынен байдыр! Эр бир келишкен мевзуны сайляп, «Музыкалы куреш» программасы къырымтатар музыкасынынъ дюльберлигини косьтере. Музыка хазинемизден дюльбер йырларны динълеп, эм музыкалы янъылыкълардан хабердар оламыз ве энди мешур йырларны унутмаймыз. Келинъиз, ичтимаий агъда ерлештирген соравымызда иштирак этип, энъ бегенген тюркю ичюн озь рейлерини берейик. «Музыкалы куреш» программасынынъ девамында нетиджелер джума куньлери екюнлене. Сизинъ рейлеринъизге коре биринджиликни къазангъан йыр ве йырнынъ иджраджысы эфиримизде янгъырар.

МУЗЫКА ЭЗГИЛЕРИ

МУЗЫКА ЭЗГИЛЕРИ

Музыка-юрегимизге хошнутлыкъ багъышлай. Дюльбер нагъмели, кучьлю, юрекнинъ индже теллерининъ кошелерине кире, эеджанландыра, истер-истемез тюшюнджеге далдыра. Музыка алемининъ сонъки янъылыкълары, тап-тазе премьералары, ве эстрадамызнынъ истидатлы, генч иджраджылары сизни чешит жанрларда музыка иле таныштыраджакълар. Эминим, буюк зевкъ иле, оларны динъледжексинъиз. Эр салы куню Ватан седасында саат 16-да «Музыка эзгилери » яйыныны къачырманъыз!

БИЗИМ ТАРАФ

«Бизим тараф» - саба яйыны! Сизлер иле эрте тургъан, сабаны яхшы кечирмеге ярдым эткен, чокъ кульген ве йырлагъан «Бизим тараф»  яйынынынъ алып барыджылары эр иш куню саат 8-ден 10-гъа къадар сизлер иле оладжакъ! Бу яйын тебессюмлернен берабер махсус эдиелерни багъышлар, амма энъ эмиетлиси - о сизлер иле субетлеше, дертлеше, куле!

ЧАЛГЪЫДЖЫ

Къырымтатар миллий музыкасынынъ инджеликлерини огренген, халкъ йырларыны буюк усталыкънен иджра эткен ихтисаслы чалгъыджылар мефтюн этиджи тюркю ве миллий эсерлеримизни иджра этип, миллетимизнинъ рухуны котерелер. «Чалгъыджы» программасыны эр джумаакъшамы, саат 16-де къачырманъыз.